Bộ Luật Dân sự số 44-L/CTN của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995

Bộ Luật Dân sự số 44-L/CTN của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995 Tải văn bản tại đây

Các tranh chấp phổ biến trong hoạt động cấp tín dụng của các NHTM

I. Các tranh chấp phổ biến trong hoạt động cấp tín dụng của các NHTM 1. Tranh chấp về về do các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng tín...