Hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự - những khác biệt và hệ quả pháp lý

Bill Gates, trong một lần phỏng vấn các ứng viên thi tuyển vào Tập đoàn Microsoft đã đặt câu hỏi: “Theo các bạn đâu là yếu tố duy trì sự...

Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay

Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần tron...

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Nghị định này quy định thẩ...

Mấy ý kiến về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật Dân sự 2005

PGS,TS. NGUYỄN TRUNG TÍN Hiện nay, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đang được xem xét để đưa ra Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề ...

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình.

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việ...

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự Tải văn bản tại đây

Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngà 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29/2005/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự

Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngà 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29/2005/CT-TTG của Thủ tướng ...