Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005

Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp...

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ...

Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Thông tư nà...

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và g...

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 thá...

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 thán...

Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 09 năm 2011 về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 09 năm 2011 về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản T...

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật dân sự về quan hệ d...

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật d...

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của...

Chỉ thỉ số 29/2005/CT-TTG ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự

Chỉ thỉ số 29/2005/CT-TTG ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành B...

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về việc xác lập, thực hiện giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện n...

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Nghị định này quy định thẩ...

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình.

Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việ...

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự

Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật dân sự Tải văn bản tại đây

Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngà 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29/2005/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự

Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngà 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29/2005/CT-TTG của Thủ tướng ...

Bộ Luật Dân sự số 44-L/CTN của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995

Bộ Luật Dân sự số 44-L/CTN của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995 Tải văn bản tại đây

Bộ luật dân sự 2005 - Phần II

Mục 5 HợP đồNG THUê TàI SảN I- QUY địNH CHUNG Về HợP đồNG THUê TàI SảN §iÒu 1. Hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả t...